Aktualności
REGULAMIN KONKURSU – „Wyrusz w podróż ze swoim PSEM”!🐾
10.07.2023

REGULAMIN KONKURSU – „Wyrusz w podróż ze swoim PSEM”!🐾

Regulamin konkursu: „Wyrusz w podróż ze swoim PSEM”.

Z okazji premiery książki „Wyszczekane podróże” Magdaleny Wilczewskiej i Piotra Miklaszewskiego  przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać egzemplarze ich najnowszej książki, kody rabatowe w księgarni Wydaje Nam Się, niespodzianki od autorów oraz świece od Soy Witch o zapachu psich łapek!🐾🐕 Poniżej znajduje się regulamin – przeczytaj go i weź udział w zabawie!

Regulamin

 1. Organizator i czas trwania konkursu na Instagramie Wydawnictwa Poznańskiego „Wyrusz w Podróż ze swoim PSEM”
 2. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 8, 61-701 Poznań, wpisana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000123127, REGON 630135117 (dalej zwana „Organizatorem”).
 3. Konkurs odbywa się od poniedziałku, 10 lipca do poniedziałku, 31 lipca 2023 r. (do godziny 23:59).
 4. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, podwykonawcy wykonujący dla Organizatora czynności i usługi związane z Konkursem oraz pracownicy firm współpracujących z Organizatorem.
 6. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 7. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej w zakładce blog.

 

 1. Warunki i przebieg konkursu
 2. Informacja o rozpoczęciu konkursu zostanie zamieszczona na Instagramie Wydawnictwa Poznańskiego.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony na Instagramie Wydawnictwa. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest publikacja posta (zdjęcie) na wallu na instagramie z podróży ze swoim psem oraz oznaczenie posta #wyszczekanepodróżeKONKURS. Jeden Uczestnik może opublikować jedno zdjęcie biorące udział w Konkursie.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 6. Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”), której zadaniem wyłonienie zwycięzców na podstawie kryteriów oceny wymienionych w punkcie III, podpunkcie 1 Regulaminu konkursu.

 

III. Nagrody

 1. Komisja konkursowa wyłoni 3 osoby, które otrzymają nagrody spośród osób, które opublikowały zdjęcia oznaczone #wyszczekanepodróżeKONKURS.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do końca dnia 4 sierpnia (piątek) 2023 roku na Instagramie Wydawnictwa Poznańskiego pod postem informującym o Konkursie.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.
 4. Nagrodami przeznaczonymi dla trzech laureatów konkursu są zestawy, w skład których wchodzą: książka „Wyszczekane podróże” M. Wilczewskiej i P. Miklaszewskiego; pocztówka z autografem autorów, a także naturalna świeca sojowa (o zapachu psich łapek) marki Soy Witch.
 5. W celu odebrania nagrody osoby nagrodzone w konkursie powinny zgłosić się na adres mail: gac@wydawnictwopoznanskie.plz dopiskiem: “Konkurs – #wyszczekanepodróżeKONKURS” nie później niż w terminie 7 dni od publikacji wyników konkursu.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu Wydawnictwa Poznańskiego na Instagramie swojego imienia i nazwiska, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród nagrodzonych autorów.
 7. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Uczestnika w ciągu 14 dni od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, Instagram, YouTube dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 1. Postanowienia Końcowe
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadczają, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratorów danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101,poz.926. z późn.zm.).
 3. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 4. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 6. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 8. W Konkursie nie będą brały udziału zgłoszenia Uczestników, których konto w serwisie Instagram, Facebook, YouTube w ocenie Organizatora może być fikcyjne.
 9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami „fair play”.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram, Facebook, YouTube ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Instagram, Facebook, YouTube. Uczestnik zwalnia Instagram, Facebook, YouTube z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 12. Postępowanie reklamacyjne
 13. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji terminie do 14 dni roboczych od momentu publikacji wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 14. Reklamacje przesłane po powyższym terminie, bądź niezawierające elementów, o których mowa w regulaminie nie będą rozpatrywane.
 15. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 16. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Wydawnictwo Poznańskie Sp. Z o.o., ul. Fredry 8, 61-701 Poznań.
 17. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
 18. Decyzja w sprawie reklamacji jest ostateczna.
 19. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane na podstawie Regulamin.

 

Bestsellery

32,94 zł 54,90 zł

35,94 zł 59,90 zł

32,94 zł 54,90 zł

29,94 zł 49,90 zł